ม.มหิดลพบบุคลากรต้องสงสัยติดโควิด-19

มหาวิทยาลัยมหิดลออกแถลงการณ์พบบุคลากรต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสเชื้อ “โควิด-19” หลังกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ยืนยันดูแลใกล้ชิด และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจยืนยันในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่แถลงการณ์กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่ลงนามโดยศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเนื้อหาดังนี้กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จากการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดต่อเนื่อง และมีอาการไข้ภายใน 14 วัน ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจยืนยัน และได้มีการดูแลผู้ที่สัมผัสกับบุคลากรดังกล่าวตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม อย่างเคร่งครัดสำหรับบุคลากรที่ไม่ได้ใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยดังกล่าว ขอให้ดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามแนวหางของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม